อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการของ บริษัทแปลเอกสาร สตาร์ดัสท์ ทรานสเลชั่น 

บริษัทแปลเอกสารของเรา แน่นการให้บริการที่มีคุณภาพ ในราคาที่เป็นกลาง ลูกค้าสามารถใช้บริการแปลเอกสารโดยอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล ไม่หลอกลวงลูกค้า ให้บริการให้คำปรึกษาฟรี เสนอราคาให้ลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเสนอราคา สามารถส่งเอกสารให้ประเมินราคาได้ที่ info@stardusttranslation.com 

Line: @stardusttrans

โทร. 063-357-3555 หรือ 085-348-3888

 

อัตราค่าบริการแปลเอกสาร

ประเภทเอกสารอัตราค่าบริการแปล
ภาษาไทย-อังกฤษ  
อังกฤษ-ไทย
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ
แปลเป็นไทย-อังกฤษ

เอกสารราชการ ขอวีซ่า
เอกสารส่วนบุคคล
เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สูติบัตร
ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนสกุล
เอกสารทางการศึกษาต่างๆ 

เริ่มต้นหน้าละ 300 บาท เริ่มต้นหน้าละ 700 บาท (ขึ้นอยู่กับภาษา)
เอกสารทั่วไป
เอกสารเฉพาะทางต่างๆ
เช่น จดหมาย สัญญาต่างๆ ประกาศ
เอกสารธุรกิจ เอกสารการตลาด โฆษณา
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ บทความ หนังสือ
เอกสารเฉพาะทางอื่นๆ ใบเกรด
เริ่มต้นหน้าละ 400 บาทเ เริ่มต้นหน้าละ 700 บาท (ขึ้นอยู่กับภาษา)

เอกสารสิทธิบัตร
เช่น ประกาศโฆษณา ข้อถือสิทธิ
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ บทสรุป เนื้อหา

อังกฤษเป็นไทย เริ่มคำละ 1.60 บาท
ไทยเป็นอังกฤษ เริ่มหน้าละ 700 บาท
ไม่มีบริการ

***ราคาข้างต้นเป็นราคาต่อ 1 หน้ากระดาษขนาด A4 พิมพ์โดยตัวอักษร Angsana 16 หรือ Times New Roman 12 เว้นวรรค 1.15 (ขั้นต่ำ) และจำนวนคำไม่เกิน 400 คำต่อหน้า จัดหน้ากระดาษาปกติ***

อัตราค่าบริการรับรองเอกสาร

การรับรองอัตราค่าบริการ
รับรองเอกสาร ที่กรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ
แบบ ธรรมดา (3-4 วันทำการ)

1,000 บาทต่อเอกสาร 1 ท่าน ไม่จำกัดจำนวนชุด

ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมเริ่มต้นชุดละ 400 บาท และค่าบริการแปลเอกสาร
คำสั่งศาลและเอกสารสัญญาอื่นๆ ค่าธรรมจะแตกต่างออกไป กรุณาสอบถามเพิ่มเติม

รับรองเอกสาร ที่กรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ
แบบด่วน (1-2 วันทำการ)

2,000 บาทต่อเอกสาร 1 ท่าน ไม่จำกัดจำนวนชุด

ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมเริ่มต้นชุดละ 800 บาท และค่าบริการแปลเอกสาร
รับบริการเฉพาะเอกสาร สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุลเท่านั้น

รับรองเอกสารที่สถานทูต

 

2,000 บาทต่อเอกสาร 1 ท่าน ไม่จำกัดจำนวนชุด

 

ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมของสถานทูตที่จะเกิดขึ้น และค่าบริการแปลเอกสาร
เอกสารที่จะนำไปรับรองสถานทูตต้องผ่านการรับรองกระทรวงการต่างประเทศแล้วเท่านั้น

 

รับรองเอกสารโดยทนายความ
Notary Service

เริ่มต้นหน้าละ 900 บาท
ราคานี้ไม่รวมค่าบริการแปลเอกสาร

รับรองโดยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม

เริ่มต้นที่หน้าละ 600 บาท
ราคานี้ไม่รวมค่าบริการแปลเอกสาร

Visitors: 76,760