บริการรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล

บริษัท สตาร์ดัสท์ ทรานสเลชั่น จำกัดเปิดให้บริการรับรองเอกสารโดยกรมการกงสุล ซึ่งให้บริการรับรองเอกสารที่ออกจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื่อการทำธุรกรรม ไม่ว่าจะเป็นการใช้เอกสารกับหน่วยงานราชการที่ต่างประเทศ หน่วยงานเอกชน หรือรับรองเอกสารของชาวต่างชาติ ที่จะนำมาใช้ในประเทศไทยเช่น เพื่อนำชื่อเข้าทะเบียนบ้าน จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

ประเภทของเอกสารที่เราให้บริการรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศได้แก่

 

รับรองเอกสารส่วนบุคคล 

ประเภทเอกสาร รับรองเอกสารส่วนบุคคล

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้

- รับรองบัตรประจำตัวประชาชน*

- ทะเบียนบ้าน* (ทร. 14 / ทร. 14/1)

- สูติบัตร* (ทร. 1, ทร. 1/1,ทร. 19/1, ทร. 19/4)

- มรณบัตร* (ทร. 1, ทร. 1/1 ทร. 19/1, ทร. 19/4)

- หนังสือรับรองความเป็นโสด* (ออกโดยหน่วยงานราชการไทย)

- ใบสำคัญการสมรส (คร. 3)*

- ทะเบียนการสมรส (คร. 2)*

- ใบสำคัญการหย่า (คร. 7)*
- ทะเบียนการหย่า (คร. 6)*

- หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล (ช.2)*

- หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว (ช.3)*

- หนังสือสำคัญการร่วมใช้ชื่อสกุล (ช. 4)*

- หนังสือสำคัญการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล (ช. 5)*

- เอกสารอื่น ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ

- เอกสารต้นฉบับ (ตัวจริง)

- คำแปลภาษาอังกฤษพร้อมรับรองโดยผู้แปล

* เอกสารเหล่านี้สามารถขอคัดเป็นภาษาอังกฤษจากสำนักงานเขตหรืออำเภอได้

** ในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการให้ทางบริษัทดำเนินการแทน 

 • หนังสือมอบอำนาจลงนามโดยผู้มอบอำนาจ

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ

 • เอกสารประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี บริษัทจะแจ้งให้ทราบ)

- คำสั่งศาล 

- คำฟ้อง

- คำร้อง

- คำพิพากษา

- หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด

- เอกสารต้นฉบับ (สำเนาฉบับจริงที่ศาลประทับรับรองสำเนาถูกต้อง)

- คำแปลภาษาอังกฤษพร้อมรับรองโดยผู้แปล

** ในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการให้ทางบริษัทดำเนินการแทน 

 • หนังสือมอบอำนาจลงนามโดยผู้มอบอำนาจ

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ

 • เอกสารประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี บริษัทจะแจ้งให้ทราบ)

ประเภทเอกสาร รับรองเอกสารนิติบุคคล

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้

- หนังสือรับรองบริษัท

- หนังสือบริคณสนธิ

- คําขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)

- แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด

- รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.3)

- รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.)

- บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5)

- สําเนาหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท

- สําเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท

- เอกสารต้นฉบับ (ตัวจริง)

- คำแปลภาษาอังกฤษพร้อมรับรองโดยผู้แปล

* เอกสารเหล่านี้สามารถขอคัดเป็นภาษาอังกฤษจากสำนักงานเขตหรืออำเภอได้

** ในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการให้ทางบริษัทดำเนินการแทน 

 • หนังสือมอบอำนาจลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ

 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท

 • เอกสารประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี บริษัทจะแจ้งให้ทราบ)

ประเภทเอกสาร รับรองเอกสารส่วนบุคคลจากต่างประเทศ

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้

- รับรองเอกสารทุกประเภทที่ผ่านการรับรองจากสถานทูตไทยในประเทศนั้น หรือสถานทูตนั้นประจำประเทศไทยแล้วเท่านั้น และเอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

- เอกสารต้นฉบับ (ตัวจริง)

- คำแปลภาษาไทยพร้อมรับรองโดยผู้แปล

** ในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการให้ทางบริษัทดำเนินการแทน 

 • หนังสือมอบอำนาจลงนามโดยผู้มอบอำนาจ

 • สำเนาหนังสือเดินทาง (บริษัทจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบ)

 • เอกสารประกอบอื่น ๆ (บริษัทจะแจ้งให้ทราบ)

ประเภทเอกสาร รับรองเอกสารนิติบุคคล

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้

- รับรองเอกสารทุกประเภทที่ผ่านการรับรองจากสถานทูตไทยในประเทศนั้น หรือสถานทูตนั้นประจำประเทศไทยแล้วเท่านั้น และเอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

- เอกสารต้นฉบับ (ตัวจริง)

- คำแปลภาษาไทยพร้อมรับรองโดยผู้แปล

** ในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการให้ทางบริษัทดำเนินการแทน 

 • หนังสือมอบอำนาจลงนามโดยผู้มอบอำนาจ

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ

 • เอกสารประกอบอื่น ๆ (บริษัทจะแจ้งให้ทราบ)

 

นอกจากเอกสารที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทสามารถแนะนำให้ท่านได้ หากท่านมีเอกสารประสงค์ที่จะรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทย 

การมอบอำนาจในประเทศไทย : 

•หนังสือมอบอำนาจ (ตามแบบของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 

การมอบอำนาจจากต่างประเทศ : 

•คนไทยทำหนังสือมอบอำนาจผ่านสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ที่ได้รับมอบหมายในประเทศนั้น ๆ 

•หนังสือมอบอำนาจของคนต่างชาติต้องผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่มีอำนาจของประเทศนั้น ๆ  และสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศนั้น ๆ หรือที่ได้รับมอบหมาย 

หมายเหตุ* กรณีมอบอำนาจ ผู้มอบอำนาจต้องบรรลุนิติภาวะแล้ว หากยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ผู้ปกครอง เป็นผู้มอบอำนาจ หรือผู้ปกครองยื่นขอการรับรองนิติกรณ์เอกสารแทนได้ พร้อมแนบเอกสารแสดงความสัมพันธ์ประกอบ เช่น สำเนาสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร เป็นต้น

อัตราค่าบริการยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล
เริ่มต้นที่ 1,200 บาทต่อครั้ง (ไม่รวมค่าบริการแปลและค่าธรรมเนียมรับรองของกรมกงสุล)
*ให้บริการรับรองเอกสารลูกค้าทั่วประเทศ (จัดส่งเอกสารให้ลูกค้ากลับทางไปรษณีย์)

ระยะเวลาการรับรองเอกสาร
ลูกค้าจะได้รับเอกสารจะได้ประมาณ 7-14 วันทำการหลังจากยื่นเอกสารให้กรมการกงสุล หรือนานกว่านั้น (ไม่รวมระยะเวลาจองคิวกับกงสุล) ขึ้นอยู่กับการพิจารณาเอกสารของกรมการกงสุล
ตรวจสอบคิวของกรมการกงสุลได้ที่ https://qlegal.consular.go.th/customer/create

 

ข้อดีของการใช้บริการเรา
งานแปลคุณภาพ
เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการแปลเอกสารต่าง ๆ งานแต่ละชิ้นจะถูกมอบหมายให้นักแปลผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อให้การแปลมีคุณภาพและถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า
เรารับเฉพาะงานที่ถนัด
เราเข้าใจว่าการให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งดังนั้นเราจะรับงานเมื่อมั่นใจว่าจะสามารถทำให้สำเร็จลุล่วงด้วยคุณภาพสูงสุดเท่านั้น และหากไม่มีนักแปลที่เหมาะสมสำหรับงานของลูกค้าเราจะแจ้งให้ทราบโดยตรง เพื่อลูกค้ามีความมั่นใจในการบริการของเรา
บริการที่ครอบคลุม
บริการของเราไม่จำกัดเพียงแค่งานแปลภาษาเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารระหว่างภาษาอื่น ๆ ด้วย เช่น งานล่ามภาษา การจัดอาร์ต เพื่อให้เอกสารของลูกค้าขึ้นรูปแบบ การถอดเสียง เพื่อแปลงเสียงจากไฟล์เสียงเป็น ข้อความ การวางซับภาพยนต์ เป็นต้น
ค่าบริการที่เหมาะสม
เราเข้าใจว่าราคาเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อลูกค้าของเรา ด้วยเหตุนี้เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีราคาเหมาะสมและคุณภาพที่ดีที่สุดโดยการปรับแต่งและนำเสนอรูปแบบบริการในระดับคุณภาพและราคาที่คุณพึงพอใจ

ขั้นตอน
การทำงานของบริษัทเราคำถามที่พบบ่อย
เกี่ยวกับบริการแปลเอกสาร

1. การแปลของคุณได้รับการรับรองหรือไม่?
• คำตอบ: งานแปลของเราได้รับการรับรองและมีลายเซ็นของผู้มีอำนาจของบริษัท ซึ่งสามารถใช้ได้ในสถานทูตและหน่วยงานราชการส่วนใหญ่

2. คุณคิดค่าบริการเท่าไหร่?
• คำตอบ: ขึ้นอยู่กับลักษณะของเอกสาร จำนวนคำ สไตล์ และหน้า คุณสามารถส่งเอกสารมาให้เราเพื่อขอใบเสนอราคาได้

3. วิธีการชำระเงินที่ยอมรับคืออะไร?
• คำตอบ: โอนเงินเข้าบัญชีม QR Payment, Stripe, Line Pay, Facebook Pay, บัตรเครดิตผ่าน Stripe

4. การแปลจะถูกเก็บเป็นความลับหรือไม่?
• คำตอบ: ใช่ ในฐานะบริษัทแปลเอกสารมืออาชีพมาหลายปี เรามั่นใจว่าเอกสารของคุณจะเป็นความลับในระหว่างและหลังการแปลเอกสาร

5. เราจะส่งเอกสารเพื่อขอใบเสนอราคาได้อย่างไร?
• คำตอบ: สามารถส่งอีเมลมาที่ info@stardusttranslation.com หรือส่งสำเนาทาง Line: @stardusttrans

6. ทำไมเราต้องเลือกคุณ?
• คำตอบ:
ประสบการณ์: เรามีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในฐานะผู้ให้บริการด้านภาษา
ความทุ่มเท: เราทำงานร่วมกับนักภาษาศาสตร์เจ้าของภาษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยเฉพาะ
การจัดส่ง: เรารับประกันการส่งมอบตรงเวลากว่า 99%
ความเป็นส่วนตัว: เราพยายามทุกวิถีทางที่จะปกป้องความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับการแปลเอง ลักษณะของการแปล และข้อมูลอื่น ๆ ที่ลูกค้าของเราให้ไว้จะถูกรักษาเป็นความลับสูงสุด คุณสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทของเราได้ที่นี่

7. เราจะส่งเอกสารเพื่อขอใบเสนอราคาได้อย่างไร?
• คำตอบ: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น. (พักเที่ยง เวลา 12.00-13.00 น.)

ติดต่อขอรับบริการแปลเอกสาร บริการแปลภาษาได้ที่

Visitors: 77,608