บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ / รับรองประวัติอาชญากรรม
(Police Clearance Certificate :CID)

บริษัท สตาร์ดัสท์ ทรานสเลชั่น จำกัด ให้บริการขอใบรับรองความประพฤติหรือใบรับรองประวัติอาชญากรรม เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการขอเอกสารจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรามุ่งมั่นที่จะทำให้กระบวนการรวดเร็วและง่ายดาย ขจัดความยุ่งยากในการจัดการเอกสารของคุณเอง

หนังสือรับรองความประพฤติจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย เช่น การยื่นขอวีซ่า การจดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ และอื่นๆ ขั้นตอนอาจใช้เวลานานและต้องมีเอกสารหลักฐานต่างๆ หากคุณพบว่าไม่สะดวกที่จะจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเอง
คุณสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนคุณได้


บริการรับรองประวัติอาชญากรของเราเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเอกสารรับรองแต่ไม่สามารถจัดการกระบวนการด้วยตนเองได้ ซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีตารางงานยุ่ง ผู้ที่อาศัยอยู่นอกประเทศไทย และผู้ที่ไม่ต้องการจัดการกับงานเอกสารที่ซับซ้อน ที่ บริษัท สตาร์ดัสท์ ทรานสเลชั่น จำกัด เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ค่าบริการและระยะเวลาดำเนินการ
ขอหนังสือรับรองความประพฤติ

ค่าบริการด่วน : 3,800 บาท
ระยะเวลาทำการ (ไม่รวมวันหยุดราชการ) : 7-10 วันทำการ (ในกรณีที่ไม่มีคดีเท่านั้น)

ค่าบริการด่วนพิเศษ: 6,000 บาท
ระยะเวลาทำการ (ไม่รวมวันหยุดราชการ) : 2-3 วันทำการ (ในกรณีที่ไม่มีคดีเท่านั้น)

 

หนังสือรับรองความประพฤติ / รับรองประวัติอาชญากรรม (Police Clearance Certificate :CID) เอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง


การจดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ

การยื่นขอวีซ่าแต่งงาน (วีซ่าคู่สมรส)

การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าทำงาน วีซ่าเรียน หรือวีซ่าท่องเที่ยว

การพำนักชั่วคราวในต่างประเทศ

การขอกรีนการ์ดหรือสัญชาติ

การทำธุรกรรมทางกฎหมาย เช่น
การฟ้องร้อง การร้องเรียน

จดทะเบียนธุรกิจหรือทำธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้

• รูปถ่าย 2 นิ้ว(สุภาพ เห็นหู ไม่สวมแว่นตา)
• คำร้อง (บริษัทจะจัดส่งให้) ระบุประเทศที่จะนำไปใช้
• หนังสือมอบอำนาจ (บริษัทจะจัดส่งให้)
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาหนังสือเดินทาง
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)

• ใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล (ถ้ามี)
• สำเนาใบ สด8 สด9 สด43 (กรณีชายไทย)
• ใบสำคัญหย่า (ถ้ามี)
• กรณีผู้ขอเคยมีประวัติอาชญากรรมเพิ่มเอกสาร
• หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด
• คำพิพากษา หรือคำตัดสินของศาล

 

 *** สำคัญ: หากตรวจพบประวัติว่ามีคดี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินทุกกรณี เนื่องจากได้ยื่นคำร้องแล้ว *** 


ขั้นตอนการใช้บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ / รับรองประวัติอาชญากรรม
(Police Clearance Certificate :CID)

ติดต่อขอรับบริการแปลเอกสาร บริการแปลภาษาได้ที่

Visitors: 77,608